vzdělávání v obraze

Z Vašich dotazů

Na dotazy bylo odpovídáno postupně od založení projektu a odpovědi nebyly dále již aktualizovány. 

Jak dlouho Váš projekt existuje? Není zbytečný pro kvanta jiných preventivních programů?

Jsem si jista, že největší síla spočívá ve spojení mnoha podobných dobrých cílů. Každý preventivní projekt, program atd. je dnes potřebný a musíme hledat další cesty a způsoby, jak zajistit to, aby semínka padala na úrodnou půdu.

Myšlenka ŠIKu vznikla cca před třemi léty mezi skupinou rodičů, kteří řešili, jak dostat naše rodičovské rady a důležité informace do srdcí našich dětí. Mnohem větší vliv než naše slova má síla party. Internet a sociální sítě ovládly volnočasové aktivity našich dětí. Za nás, za ŠIK, tedy můžu říci, že naším cílem je působit na mladou generaci formou, na kterou slyší a reaguje. Sami bychom to však nikdy nezvládli. Díky školám, jejich připomínkám a nápadům, díky dalším státním i nestátním organizacím projekt sílí na odbornosti, interaktivitě, roste a formuje se podle potřeb škol. Nikdy jsme netvrdili, že ŠIK je všespásný a my jsme ti nejlepší realizátoři prevence rizikového chování. Spíše bych řekla, že ŠIK funguje jako vynikající doplněk k práci preventistů, výchovných poradců i dalších pedagogů na školách. ŠIK dokáže také účinně zprostředkovat celou řadu preventivních aktivit dalších preventistů – odborníků z celé České republiky.

Jak ŠIK funguje?

Velmi jednoduše a samostatně bez zatěžování školy. Celkový technický dozor a starost o techniku na svá bedra bere ŠIK. Systém (obrazovka, PC) je nainstalován na nejfrekventovanější místo ve škole, režim obrazovky je nastaven na rozvrh dané školy a vysílání často aktualizováno novými daty – informacemi do vysílání. Škola je přes internet propojena s centrálou. Celý systém je dozorován na dálku, je pojištěn proti krádeži, vandalismu a živelné pohromě. Zapínání a vypínání systému, ovládání hlasitosti je nastaveno automaticky po dohodě s ředitelem školy. Od nového roku budou školy i tuto technickou záležitost řešit samy od svého stolu (budou si moci např. individuálně nastavit hlasitost pro využívání systému ve vyučovacích hodinách). Od září letošního roku mohou školy využívat textový řádek, určený pro zpravodajství a informace ze školy.

Co si myslíte o úrovni Vašich spotů? Nejsou příliš obyčejné, nemoderní nebo až úsměvné vzhledem k tomu, na jakou grafiku a úroveň jsou zvyklé děti z PC her?

Šik nemá ambice, aby se vyrovnal nejmodernějším technologiím používanými v 3D PC hrách.
Není to ani naším cílem. I jednoduchým sdělením se dá předat důležitá informace. Vysílání Školního informačního kanálu je dynamické a moderně ozvučené, což upoutá pozornost kolemjdoucího. Na takové mimovolné sledování vysílání, probíhající spíše na podvědomé rovině, pak navazuje přímá práce pedagogů, kteří mají možnost spoty využívat v rámci výuky. Spoty jsou pro ně pomocí k otevření diskuzí, a to i nad tématy, do kterých se neradi pouštějí.

Nechceme oslovit děti jako výrobci PC her, ale jako praktický systém, který jim předává šikovné informace a dobré zásady, a to způsobem, který je pro ně přijatelný a bezpečný.

A jestli jsou spoty úsměvné? Někdy to je i cílem, aby byly. Aby daný žák změnil postoj k určitému projevu rizikového chování a dokázal se ho později vyvarovat, musí předkládané informace zpracovat na úrovni svých emocí. Proto lze o našich spotech říci, že jsou úspěšné, pokud žáky rozesmějí, pobaví, nebo i trochu naštvou, v přiměřené míře šokují, jinými slovy, pokud vyvolají emoci.
Doporučuji Vám navštívit školu, která je v projektu zapojena, abyste zde vysílání mohli zhlédnout naživo, nebo se podívejte na vzorek spotů umístěných na našich www stránkách a utvořte si na naše spoty vlastní názor.

My si velmi vážíme ocenění, které získaly například naše video spoty s názvem Sedmikráska křehká (vznikl ve spolupráci s Občanským sdružením Anabell) a Týrání dítěte (ve spolupráci s Dětským krizovým centrem) a které spočívalo v tom, že spoty byly zařazeny do letošního festivalu Jeden svět na školách a vysílány v rámci speciálních projekcí pro žáky základních a středních škol, a to ve všech 30 festivalových městech.

Může být takové vysílání bez další práce s dětmi vůbec účinné?

Ano, jsme přesvědčeni, že i samotné preventivní vysílání má smysl. Svědčí o tom i výsledky předběžného pilotního výzkumu, který jsme realizovali letos na jaře na dvou pražských základních školách. Žáci, kteří mají možnost dennodenně sledovat preventivní vysílání, vykazují mnohem vyšší míru senzitivity vůči různým projevům rizikového chování, než žáci, kteří tuto možnost nemají. Ve výzkumu plánujeme pokračovat, abychom výsledky mohli zobecnit.

Efektivita projektu je však bez následné přímé práce s dětmi snížena. Touto následnou přímou prací mám na mysli zejména úzkou spolupráci s výchovnými poradci, preventisty i dalšími pedagogy na školách. Ti mají v elektronické podobě pravidelně k dispozici program aktuálního vysílání spolu s metodickými listy k vybraným video spotům, aby ŠIK mohli aktivně využívat v rámci výuky. Další podporou vysílání je výukové CD s metodikou k vybraným spotům, které se od října 2010 školám distribuuje. Školy také podporujeme ve vlastní tvorbě video spotů, což je vynikající způsob, jak se mohou v rámci RVP věnovat problematice mediální výchovy. Nechceme, aby si školy slepě dělaly čárku do výkazů, že pověšením obrazovky ve škole splnily minimální preventivní program, a tak jsme školy vlastně podporovali v pasivitě a nedostatku iniciativy. Do projektu je vybírán vzorek jen cca 800 škol, s kterými chceme úzce a aktivně spolupracovat.

Další následnou práci se spoty obstarávají naši odborní garanti a partneři, kteří dále pracují se školami formou kurzů, přednášek a vlastních projektů a rádi přitom využívají i společně vytvořené video spoty.

Shrnuto, ŠIK je projektem, který se snaží školy aktivizovat a pomáhat jim zároveň plnit jejich povinnosti vzhledem k ministerstvu, zřizovatelům a samotným zákonům.

Běží ve Vašem vysílání reklama? Televizi mám spojenou s reklamními spoty, proto se obávám, zda se Vaše vysílání nemůže zvrtnout v reklamní kanál?

Chápeme obavy, které souvisí s možným zneužitím takového informačního kanálu, jaký na školách provozujeme. My jsme hrdi na podstatu projektu a rozhodně nehodláme zakládat reklamní kanál. Chápu, že poměrně rychlý růst našeho projektu a jeho novátorský, neobvyklý charakter může vzbuzovat obavy, zejména pokud je člověk ve svých názorech striktně konzervativní. Náš projekt však již po tři roky existence dokazuje svou kvalitu i čistotu a prokazuje se jako projekt vyzkoušený, což snad obavu o „zvrtnutí se“ může alespoň pro začátek trochu zmírnit.

Se školami i partnery projektu je tato oblast ošetřena smluvně, na úrovni etiky se k ní vyjadřujeme v Etických pravidlech vstupu do vysílání. Významné jsou pak pro nás také závazky k ministerstvům, která nám udělila své záštity. Myslíte si, že bychom zahodili 3 roky práce a úsilí a riskovali, že ztratíme záštity ministerstev, spolupráci odborných garantů a zapojené školy jen proto, že necháme zneužít Školní informační kanál pro REKLAMU?

Věřte nám, že za to nám to nestojí. Všichni, kdo jste zakládali jakoukoli společnost či budovali nový projekt, tak víte, jak náročná a těžká práce to je. Naší povinností i přáním je pak projekt chránit.

Můžou školy ovlivňovat vysílání? Jak?

Ano, a my tuto jejich aktivitu velmi vítáme. Participace škol na obsahu vysílání má několik podob. Zaprvé, ředitelé a učitelé posílají své náměty a témata na to, co by ve vysílání rádi viděli. Na základě těchto požadavků oslovujeme odborníky na danou problematiku a spoty vyrobíme. Zadruhé, školy vyrábějí spoty do vysílání samy. Jednak tak naplňují obsah mediální výchovy, jednak obohacují vlastní vysílání o spoty, ve kterých nejčastěji vyzdvihují úspěchy své školy, žáků, seznamují se školními novinkami a akcemi atd. Zatřetí, školy mohou posílat své tipy, které státní a neziskové organizace z jejich města a okolí by bylo vhodné, abychom oslovili a do vysílání tak mohli zařadit regionálně odlišené nabídky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, Domovů mládeže, poradenských středisek, krizových center apod. Vysílání je tak přizpůsobováno potřebám jednotlivé školy – obsahově i vysílacím režimem.

Kdo je garantem projektu, kdo kontroluje vysílání?

Celý projekt je vytvářen a budován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva dopravy České republiky a dále ve spolupráci s celou řadou odborníků na jednotlivá témata z oblasti prevence rizikového chování. Aktuální seznam našich partnerů najdete na našich stránkách www.sikcz.cz. Školní informační kanál je projekt, který usiluje o propojení preventivních aktivit jednotlivých subjektů na úrovni státu, neziskového sektoru i jednotlivých škol.

Obsah vysílání podléhá dvojí kontrole. Jedná se jednak o kontrolu ze strany našich odborných garantů, kteří s námi jednotlivé spoty konzultují a spoluvytvářejí, jednak o naši interní kontrolu, která je mimo jiné dána etickým kodexem a dalšími zákony platnými v této oblasti. U každého spotu posuzujeme jeho pravdivost, nezávadnost (zpracování, které neohrožuje psychický ani mravní vývoj dítěte), estetičnost, vhodnost vzhledem k věku dítěte (máme odlišené vysílání na středních školách, druhém stupni základních škol, prvním stupni základních škol a speciálních školách), nenávodnost (zpracování informací, jehož výsledkem není návod nebo vzbuzení touhy k rizikovému chování), nestrannost.

Pokud máte spoty vhodné do vysílání či znáte organizaci, která by nám pomohla vysílání zkvalitnit a být přínosem pro školy i samotné děti, budeme rádi, pokud nám předáte kontakt či se s námi přímo spojíte.

Z čeho se skládá vysílání? Co tam běží?

Největší prostor patří a vždy bude patřit preventivním spotům. Právě za tímto účelem ŠIK vznikl. Většina zaměstnanců ŠIKu jsou rodiče a vysílání běží i na školách našich dětí. Uvědomujeme si, jak těžké je na děti působit preventivně, jsme rádi, že prostřednictvím ŠIKu těmto snahám můžeme napomáhat.

Další část vysílání je vyčleněna pro propagaci nedostatkových oborů, řemesel i jednotlivých středních škol. Cíl této osvěty je plně podporován ze strany úřadů práce, Hospodářských komor a hlavně jednotlivých ministerstev.

Známe však naše děti. Víme, že pokud bychom vysílali pouze „vážné“ spoty, sledovanost vysílání by rychle klesla. Proto do vysílání vkládáme i spoty oddechové, spoty se zajímavostmi ze světa kultury, sportu, přírody. Další způsob, kterým se snažíme udržet pozornost žáků, jsou soutěže - individuální i soutěže pro celé třídy, soutěže vědomostní či umělecky zaměřené. Soutěže se velmi často dají využít i v rámci některých vyučovacích hodin.

Nebudou děti unaveny vysíláním? Nehrozí otupění?

Pokud by se vysílání neaktualizovalo, tak jistě ano. Během existence ŠIKu došlo proto k úpravě i v tomto směru – spoty jsme začali obměňovat s větší frekvencí. Daná skladba spotů tak v současnosti běží na školách max. 10 pracovních dnů a pak dochází ke kompletní obměně dat. K atraktivitě vysílání přispívají i spoty, které si do vysílání vytvářejí školy samy. Spoty preventivní jsou prokládány spoty zábavnými, dynamické vysílání je zklidňováno statickými obrazy, delší video pořady střídají krátké předěly, a to tak, aby vysílání bylo stále atraktivní.

Také nezapomínejme, že žáci před obrazovkou nesedí jako před skutečnou televizí, ale kolem obrazovky procházejí, postávají u ní, a to neplánovaně, každý den v jinou dobu, takže pokaždé zastihnou jinou část vysílání. Díky tomu se vysílání žákům tak snad neokouká.

Od obrazovek děti většinou odrazujeme a Vy jim obrazovku nainstalujete přímo do školy. Není to kontraproduktivní?

Těžko dnes dětem zakážeme sledovat televizi. Právem je dnes nazýváme digitální generací. Využívání moderních technologií je jejich denní rutina, ale i jeden z mála způsobů, jak se jim dnes přiblížit. ŠIK není násilným projektem, který by děti nutil stát pod obrazovkou a sledovat vysílání. Spoty jsou velmi krátké, ideálně v délce kolem 30 vteřin. Neměníme obsah vysílání denně, ale necháváme spoty vždy po dobu 10 pracovních dnů ve vysílání. Většina preventivních aktivit je realizována direktivně jednosměrně od dospělých k žákům, ŠIK je nastaven obráceně – o tom, zda žáci budou vysílání sledovat a zda si z něho předávané informace vezmou či nikoli, rozhodují jen oni sami. Chceme, aby vysílání sledovali v době, kdy oni sami mají chuť, náladu či potřebu, protože zrovna ve vysílání běží to, co je zajímá, to, co je pro ně významné nebo aktuální. Školní informační kanál využívá periferní vidění, je schopné upoutat pozornost na základě dynamiky, tedy pohybu a světelných pohybů. Důležité také je, že spoty jsou ozvučené. Jednak jsou ozvučené spoty vždy emotivnější než neozvučené, jednak hudební znělka napomáhá procesu zapamatování a učení.
Slyšeli jsme, že podobný projekt již existuje.

Jaká je jeho úspěšnost?

Některé vysoké školy již zkoušely zavést takový systém na svých budovách. Shledaly však, že plnit obsah je velmi náročný úkol, který vyžaduje vyčlenit minimálně jednoho speciálního pedagoga, který by se o systém staral.

Na území ČR neexistuje žádný obdobný projekt, který by fungoval jako preventivní a osvětově – vzdělávací kanál.

Pokud je nám známo, v zahraničí existoval jistý systém, který je však možné označit za ryze zpravodajský a reklamní kanál, v jeho vysílání se skutečně objevovala propagace výrobků a služeb konkrétních komerčních firem.

A to je naprosto jiný směr, než který má ŠIK! Jedna ze zvláštností a specifik ŠIKu je právě přísná kontrola vysílání, které nesmí obsahovat žádnou podobnou propagaci výrobků s výzvou ke koupi a jejich cenou. Nikdy se nechceme podobat komerčním televizím.

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ