vzdělávání v obraze

Projekty EU

Naše společnost realizuje projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti ŠIK CZ s.r.o. 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04./1.1.02/35.01005 
Realizace projektu: 
- zahájení 1. 9. 2010 
- ukončení 27. 8. 2012

Stručný popis projektu: 
Projekt zajišťuje komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti ŠIK CZ s.r.o. Požadavky na vzdělávání vycházejí z analýzy tréninkových potřeb, kterou jsme provedli na základě strategických cílů a definování potřeb společnosti. Analýza zjistila odborné a kvalifikační nedostatky u zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích společnosti a nutnost vytvoření nového vzdělávacího plánu.

Obsahem projektu je: 
1. vytvoření firemního plánu vzdělávání zaměstnanců 
2. rozvoj zaměstnanců zaměřený na prohloubení a rozšíření kvalifikace a na klíčové dovednosti potřebné pro výkon práce 

Projekt byl realizován prostřednictvím klíčových aktivit. Celková délka projektu byla 24 měsíců a jednotlivé klíčové aktivity byly absolvovány průběžně, tak aby nenarušovaly chod společnosti. Mezi jednotlivými tréninky byl čas na aplikaci nových poznatků a dovedností v praxi. Obsah klíčových aktivit byl šitý na míru, k zajištění komplexního vzdělávání. Pomocí vzdělávacích kurzů chceme dosáhnout rychlého a účinného přenosu informací, zkušeností a znalostí do celé společnosti. Zaměstnanci měli možnost aktivně se podílet na tvorbě svého individuálního vzdělávacího plánu. Cílů projektu dosáhneme jeho důkladnou přípravou a průběžným sledováním a vyhodnocováním jeho výsledků. Realizace projektu bude v kompetenci realizačního týmu tvořeného vybranými zaměstnanci žadatele za aktivní spolupráce vedení firmy.

Po ukončení projektu získalo vedení společnosti nástroje k řízení rozvoje lidských zdrojů. Dále byl vyškolen interní lektor, který naplňuje aktivity projektu i po jeho ukončení. Zabezpečuje naplňování vzdělávacího plánu, pravidelný trénink zaměstnanců, neustálé rozšiřování jejich klíčových dovedností aj. Všechny tyto činnosti mají pozitivní vliv na rozvoj společnosti, na udržení si stávajících zákazníků a rozšiřování nových trhů.

Vedení společnosti hodnotí ukončený projekt za více než přínosný pro všechny zúčastněné.

Projekt byl řádně ukončen dne 27.08.2012.

Realizujeme projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – program ICT a strategické služby.

Název projektu: Systémové řízení školního informačního kanálu 
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/03 
Realizace projektu: 
- zahájení 1. 4. 2011 
- ukončení 30. 9. 2013

Stručný popis projektu: 
Společnost v současné době vlastní jisté softwarové řešení zabezpečující distribuci vysílání ŠIK CZ do klientských zařízení, avšak toto softwarové řešení je absolutně nevyhovující. Software byl koncipován na jednoduchou distribuci obsahu pro max. počet 30ti klientských zařízení. V současné době společnost ŠIK zabezpečuje vysílání pro cca 369 koncových míst a nároky klientů tj. ředitelů jednotlivých škol vysoko přesahují technické řešení distribuce a ovládání řízení. Tento projekt je primárně určen k vytvoření technického zázemí umožňující efektivním způsobem odbavení všech přání a potřeb jednotlivých ředitelů přijímajících našich služeb a výroby nového softwarového rozhraní pro přímý vstup a ovládání vlastního zařízení klientem. Společnost rovněž plánuje rozšíření nabízených služeb spočívající v cílené tvorbě objednávaných videosekvencí jednotlivých ředitelů škol. Výstupem projektu „Systémové řešení školního informačního kanálů“ je zpracování analýz kompletních přání a potřeb klientů s návrhem softwarového a technického řešení. Následné zpracování těchto požadavků do uceleného a logického softwarového rozhraní, jak pro administrátora projektu tj. ŠIK CZ, tak pro uživatelské rozhraní klientů poskytovaných služeb. Dále pak vytvoření vysoce technicky vybaveného řídícího centra, které bude sloužit k ovládání kompletního systému ŠIK CZ a k odbavování přání a potřeb klientů prostřednictvím vyvinuté softwarové aplikace.

Projekt by se měl zaměřit na rozšíření možností zájemce zejména v těchto bodech: 

  1. Ucelená analýza všech potřeb klientů 
  2. Analýza a návrh vývoje softwarového řešení 
  3. Vývoj a aplikace softwaru ve zkušebním provozu 
  4. Konzultace a poradenství k použitým technologiím 
  5. Distribuce a proškolení klientů 
  6. Upgrade řídícího a distribučního systému 
  7. Výstavba řídícího centra 
  8. Dozor a kontrola funkčnosti jednotlivých zařízení

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ