vzdělávání v obraze

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

Česká zbrojovka, a.s. (generální partner projektu)

Občanská nauka – výchova se znovu vrací od září 2013 do českých škol. ŠIK se k novému vzdělávacímu okruhu připojuje opět spuštěným video seriálem. Metodické listy ke spotům pro pedagogy tvoří sám odborný garant - Ministerstvo obrany ČR. Seriál podporuje nově spuštěný internetový portál ministerstva www.pokos.army.cz. Cílem 30-ti dílného seriálu je žákům základních škol osvětlit pojmy, které souvisí s obranou státu, úkoly Armády České republiky, její historií, tradicemi a problematikou řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav (generální partner projektu)

V gesci Ministerstva dopravy, samostatného oddělení BESIP, který stojí v našem seriálu jako odborný garant dopravní výchovy, odstartoval na podzim loňského roku i nový seriál s názvem „Svět bez nehod“. Svou podstatou je zaměřen na druhý stupeň ZŠ a na střední školy. Prioritami seriálu je viditelnost na pozemních komunikacích, bezpečnost jízdy – kolo, motorka, automobil, městská hromadná doprava, ale i samotná bezpečnost chodců. Vede diváky k odpovědnosti, ale i znalostem statistik i dopadu nehod na jednotlivce i lidskou společnost jako takovou. Obrazem vštěpuje mladým lidem správné zásady a ohleduplnosti k chodcům i jiným řidičům.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Publikováno: 03. července 2014

AXA Česká republika s.r.o. (generální partner projektu)

Rubrika „Finanční gramotnost“ za odborné garance společnosti COFET a Ministerstva financí ČR seznamuje žáky s tématy a pojmy jako jsou půjčky, bankroty, tvorba rodinného rozpočtu, exekuce a mnoho dalších. Seriál finanční gramotnost je tak odpovědí na hlasy pedagogů, jak jednoduše a přesto efektivně začlenit do výuky finanční gramotnost. Věříme, že tato obrazová pomůcka vštípí správné zásady i názory našim dětem a pomůže jim zorientovat se v peněžním světě, ve světě všeobecné zadluženosti a proplout jím bez úhony.

PROBLEMATIKA BEZPEČNÉHO INTERNETU

Seznam.cz, a.s. (generální partner projektu)

Rubrika „Internet bezpečně“ nám představí jedno z nejaktuálnějších témat současnosti a tím je prostředí internetu ve vztahu k dětem a jejich myšlení a jednání. Nezletilí uživatelé internetu si často neuvědomují, jak jsou jejich osobní údaje důležité a jak mohou být útočníky z internetu zneužity. Neuvědomují si, jak účinnou zbraň útočníkovi nabízí poskytnutím těchto citlivých informací. Velké množství internetových služeb je přímo zaměřeno na sdílení osobních údajů a potenciálně diskriminujících materiálů, a právě tyto služby jsou uživateli internetu hojně využívány. Rizika hrozící od deviantů, problematika sociálních sítí a vysvětlení pojmů „hacker“, „netolismus“, „gambler“ apod., to vše se dozvíte v této rubrice, která donutí přemýšlet nejenom děti, ale i jejich rodiče a pedagogy.

PROBLEMATIKA BEZPEČNÉHO INTERNETU II

O2 (generální partner projektu) 

Rubrika „Komunikace v kapse“ se také věnuje prevenci v oblasti bezpečného internetu, upozorňuje na rizika při používání mobilních telefonů. Zároveň se věnuje praktickým dovednostem při práci s moderní komunikační technikou, schopnostem pro její použití v různých oblastech, jako jsou například volnočasové aktivity a zábava, ale i edukativní témata, např. etika v komunikaci apod. Odborným garantem tohoto seriálu je Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., vedoucí projektu E-Bezpečí, který v současnosti patří mezi největší odborníky této problematiky.

PROBLEMATIKA BEZPEČNÉHO INTERNETU III

Internet Retail a.s. (generální partner projektu)                                                                     

Finanční gramotnost, environmentální výchova, spotřebitelské znalosti a informační technologie. To vše zahrnuje seriál s názvem „Ke kase E-bezpečně“, který mimo jiné zábavnou formou mladého diváka seznamuje s nebezpečím, které může nastat při nakupování na internetu. Zabývá se zároveň ochranou práv a povinnostmi spotřebitele, jak se bránit manipulaci při nákupu a chránit se před nebezpečím podvodů. Odborným garantem této rubriky je Sdružení českých spotřebitelů.

ČLOVĚK A JEHO SVĚT - OCHRANA ML. SPOTŘEBITELE

Kaufland Česká Republika v.o.s. (generální partner projektu)

Seriál „Nakupuj v pohodě!“ za podpory společnosti Kaufland ČR se zabývá prevencí v oblasti chování spotřebitele. Jednotlivé díly seriálu se dotknou finanční gramotnosti, environmentální výchovy a také přinesou tipy pro zdravý životní styl a správné chování spotřebitele. Nechybí ani pohled na práva spotřebitele, rizika spojená s prodejem výrobků a využití práv jako jsou reklamace zboží. V jednotlivých dílech se věnujeme i chování, které do obchodů nepatří – krádeže, vandalismus atd. Odborným garantem pro tuto rubriku je Sdružení českých spotřebitelů.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – ZDRAVOVĚDA

AGEL, a.s. (generální partner projektu)

Smyslem seriálu s názvem „ZDRAVOTNÍČEK“ je zdůraznit význam lidského zdraví a zdravotně preventivního chování a podpořit i vzdělávání ve smyslu podpory zdraví všeobecně. Seriál je řazen pod vzdělávací oblast Člověk a zdraví - vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Dotkneme se oblastí, jako je prevence nemocí, prevence úrazů, alergie, obezita, drogy, duševní a tělesná hygiena, očkování, nemoci spojené s cestováním a mnohé další.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL - ETIKETA

SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. (hlavní partner projektu)

Etiketa společenského chování sice nepatří k povinným předmětům ve školách, ale její zvládnutí mnohdy člověku usnadní i složité životní situace. Člověk znalý pravidel společenského chování může daleko snáze zvládnout například i těžkou zkoušku (konkurz, výběrové řízení, vstupní pohovor). Protože by se slušné chování v žádném případě nemělo omezit jen na „salon“ a je třeba jeho pravidla dodržovat na každém kroku, rozhodli jsme se spustit seriál zaměřený na etiketu společenského chování. Ve svém prvopočátku jsme se zaměřili na pravidla stolování – etikety u stolu. Seriál můžeme zařadit v základním vzdělávání do Osobnostní a sociální výchovy (průřezové téma) a oblasti Člověk a jeho svět. (jídlo, stolování, návyky, etiketa, stravování, odpovědnost za své zdraví a svůj životní styl, pokrmy jiných národů atd.)

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL/ZDRAVÍ – PITNÝ REŽIM

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. (hlavní partner projektu)

Proč je důležité pít? Pitný režim jako takový. Vhodné a nevhodné nápoje. Co pít v zimě a co v létě? A kolik? ...to jsou jen některá témata seriálu, který odstartoval na obrazovkách ŠIKu v roce 2013. Odborným garantem seriálu s názvem „H2O“ je pan MUDr. František Kožíšek, CSc. ze Státního zdravotního ústavu a říká: 

„Kvalita tekutin a jejich průběžný příjem ve správném množství jsou důležitým předpokladem zachování zdraví, duševní pohody i pracovní výkonnosti. Odkaz na níže zmíněný článek (i náš seriál) by měl pomoci lidem, kteří se zajímají o své zdraví nebo o zdraví svých bližních či zaměstnanců, jak zdravě naplňovat pitný režim a orientovat se ve všudypřítomné reklamě na „nejlepší“, „nejchutnější“, „nejzdravější“ či „nejpřírodnější“ nápoje a vody, které bychom si (podle reklamy) měli dopřávat každý den v co největším množství“. Zdroj: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/pitny-rezim

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – PITNÝ REŽIM

Nestlé Česko s.r.o. (generální partner projektu) 

Hlavními tématem seriálu “Výživa hrou“ je zdravá výživa a výchova ke správným stravovacím návykům. Společnost Nestlé v současnosti realizuje projekt Nestlé HealthyKids, kde je jeden z hlavních záměrů pomoci zaplnit mezeru v dostupnosti moderních materiálů pro výuku tématu vyvážené výživy a jejího vlivu na zdraví dětí na základní škole. Společnost Nestlé se zcela ztotožňuje s názorem lékařů a výživových specialistů, že kompetence dětí v oblasti výživy jsou klíčovým předpokladem jejich zdravého vývoje a potlačení negativních trendů naší současné společnosti. Seriál vzniká ve spolupráci se Společností pro výživu, která se podílí na projektech spol. Nestlé.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – ETIKA

ROSSMANN, spol. s.r.o. (generální partner projektu)

Rubrika s názvem „Žij naplno!“ se věnuje zdraví, etice a zdravému životnímu stylu, a to tak, aby vhodně doplnila výuku dle RVP. Jednotlivé díly seriálu se například dotýkají nežádoucích společenských témat, jako je problematika drog, alkoholu, závislost na PC a mobilech apod., a posilují kladné hodnoty mladého člověka – úctu, respekt nebo efektivní využívání volného času.

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Mattel Czech Republic s.r.o. (hlavní partner projektu)

„Četba zásobuje naši mysl pouze materiálem vědomostí. Teprve myšlením se zmocňujeme toho, co jsme přečetli,“ řekl John Locke. Hlavním cílem čtenářské gramotnosti je podpořit u mladé generace umění zacházet s textem a opět v nich vzbudit zájem o čtení knih. Představit jim knihy jako velmi zajímavou aktivitu a možnost společně s hrdiny knih prožívat nejrůznější příběhy a dobrodružství za pomocí vlastní fantazie. Zároveň jim tato rubrika ukazuje četbu jako účinný a důležitý nástroj pro získání bohaté slovní zásoby a osvojení si komunikačních dovedností. Odborným garantem seriálu s názvem „ ČTI a buď IN!“ je doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., z Univerzity Karlovy v Praze.

KARIÉROVĚ PORADENSTVÍ

ČEZ, a. s. (hlavní partner projektu)

Environmentální výchova, informace o energetice, elektrotechnice, propagace elektrotechnických škol a oborů, to vše nalezneme v rubrice „…kde jinde!“, která se dělí na dvě části. První částí propaguje film „FutureMotion“, kde nám doktor Michael Londesborough, špička v oboru anorganické chemie v ČR, představí témata, jako jsou alternativní zdroje energie, udržitelnost přírodních zdrojů, elektromobilita a další.

Druhá část seriálu „…kde jinde!“ nám představí informace o energetice, elektrotechnice i samotnou společnost ČEZ, a.s. jako významného zaměstnavatele. Seriál je řazen mezi seriály podporující kariérové poradenství, nedostatkové a odborné profese spojené s energetikou.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ II

SIEMENS, s.r.o. (generální partner projektu)

Jak si vybrat správné povolání? Co mě opravdu baví a na co mám vlohy a talent? Čím být a kde v budoucnu pracovat? Jaké je atraktivní pracovní místo a uživím se? Na tyto otázky odpovídá animovaný příběh „Kým chci být?“ – pohled do života čtyřčlenné rodiny SIEMENSOVÝCH. Vede žáky k přemýšlení, kreativitě a utváření vlastních pevných názorů. Seriál je zaměřen prioritně na technické profese. Stává se tak výbornou pomůckou v oblasti profesní a vzdělávací orientace v kterékoliv fázi jejich života (volba prvního zaměstnání – motivace i vzdělávání). Efektivně poslouží výchovným poradcům působících ve školách, kteří zpravidla zajišťují poradenství a úzce spolupracují s rodiči žáků.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ III

ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav (generální partner projektu)

Rubrika „V technice je budoucnost“ je průvodcem v oblasti technický oborů. Cílem je vzbudit motivaci ke studiu na VŠ či SŠ technického zaměření. Rubrika ukáže i zajímavý pohled na téma „Ženy a technika“, najdeme zde i zajímavosti ze světa techniky, například stavbu závodního automobilu samotnými studenty. Formou našeho vysílání připravíme žáky a studenty i na praktický život. Seriál seznámí diváky s tím, jak správně sestavit životopis, jak se obléknout na první pracovní pohovor, ale přiblíží jim i informace z oblasti práv zaměstnance a zaměstnavatele. Součástí seriálu bude i propagace konkrétních technicky zaměřených škol.

CHRANA OSOB A MAJETKU

SECURITAS ČR s.r.o.
UNIE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČR
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
UNIVERZITA OBRANY 
(hlavní partneři projektu)

Obsahem rubriky „Sám sobě bodyguardem“ jsou základní témata k problematice ochrany osob a majetku. Jde o rubriku, která dává návod, jak se v problematických situacích zachovat, čeho se vyvarovat a naopak, co je třeba vědět ke správnému zhodnocení vzniklé situace. Zjistíme například, jak se správně chovat v bance, a co znamená pojem „vniknutí na cizí pozemek“. Jasně definujeme, jak postupovat, pokud nalezneme zbraň či chytíme zloděje při činu. Dotkneme se i pravidel sebeobrany a mnoha dalších užitečných témat a informací. Odborným garantem je pan JUDr. Jiří Kameník, prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR.

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (odborný garant projektu)

Problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí se týká každého z nás a setkáváme se s ní v každodenním životě. Proto je důležité, aby se člověk se základními pravidly jak ochránit sebe i své blízké seznámil co nejdříve. Z tohoto důvodu byla navázána spolupráce na projektu „Rady a doporučení hasičů při varování ČHMÚ“. Projekt spočíval v tvorbě krátkých klipů, které navazují na výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu a obsahují stručný návod chování v případě vzniku mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy. Vzhledem k dlouhodobě dobré spolupráci bylo dohodnuto navázat na předešlý projekt a vytvořit sérii klipů, které budou obsahovat stručný návod chování v nestandartních situacích ohrožující život, zdraví a majetek a informacemi o příslušných orgánech řešící tyto situace. 

MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA - TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

TICKETPRO a.s. (hlavní partner projektu)

Ve vysílání jsme uvítali novou rubriku „Vstupenka do světa zábavy“, která vhodně doplňuje na školách vzdělávací oblast Umění a kultury (dramatická a filmová výchova, mediální výchova). Pozvánky do galerie, na výstavy, do kin, divadel a na živé koncerty patří mezi atraktivní druh zpravodajství na školách. Zároveň je vysílání doplněno soutěžemi o lístky. Seriálem se dotýkáme nejen způsobu vhodného trávení volného času, ale i etického chování v kulturních zařízeních, boje proti pirátství atd.

FILMOVÁ A AUDIOVIZUALNÍ VÝCHOVA

BONTONFILM, a.s. (generální partner projektu)

Od 1. září 2010 je do výuky ve školách zařazen doplňující vzdělávací obor s názvem Filmová/Audiovizuální výchova. Obsah tohoto oboru se dotýká výtvarného umění, hudby, dramatického umění, filmu a tance. Otevírá prostor pro fantazii, kreativitu a citlivost žáků i posílení jejich komunikačních schopností. Seriál, který navazuje na tento vzdělávací obor a byl letos spuštěn na školách, je prioritně zaměřen na schopnost správného hodnocení filmu, na komplexní vnímání daného díla. Dotkne se i oblasti autorského práva – nelegálního stahování (pirátství). Představí současnost i historii české kinematografie, posílí povědomí o kulturních památkách i významných autorech.

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ