vzdělávání v obraze

Etický kodex

1. Odborná garance a dohled nad vysíláním v rámci projektu ŠIK

1.1
Vysílání v rámci projektu ŠIK se řídí platným zněním Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte a tímto Etickým kodexem

1.2
Vysílání v rámci projektu ŠIK se řídí zásadami slušnosti, čestnosti a pravdivosti.

1.3
Na tvorbě preventivních videospotů se podílí celá řada odborníků a specialistů z celé České republiky. Pro videospoty z jednotlivých oblastí prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je zajištěna odborná garance společností a jednotlivců, kteří zodpovídají za obsahovou správnost videospotů a spolu s týmem společnosti ŠIK CZ s.r.o. se podílejí na hodnocení tematické vhodnosti a nezávadnosti vysílání.

1.4
Společnost ŠIK CZ s.r.o. před navázáním spolupráce s jakoukoli společností posoudí, zda a jakým způsobem se může daná společnost do projektu zapojit. Cílem takového úsilí je vyvarovat se spolupráci se společností, jejíž činnost je v přímém protikladu k cílům a myšlenkové podstatě projektu ŠIK.

1.5
Zařazení videospotu do vysílání podléhá systému interní a externí kontroly. Předchozí konzultace s kompetentními osobami jsou nezbytné.

2. Formy a limity propagace v rámci projektu ŠIK

2.1
Partneři či sponzoři projektu, kteří finančně přispívají na realizaci projektu, se ve vysílání mohou prezentovat svým logem. Mohou se stát partnery preventivních rubrik nebo jednotlivých preventivních videospotů, na jejichž tvorbu a vysílání poskytnou finanční prostředky, a jako partneři takového videospotu mohou být uvedeni v jeho závěru, na liště obrazovek ve školách či na webu společnosti ŠIK CZ s.r.o.

2.2
Vzhledem k tomu, že problematika aktivního trávení volného času je součástí prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, mohou se ve vysílání objevit konkrétní nabídky volnočasových aktivit, aktuální pro dané město, kraj či region, stejně jako pozvánky na různé kulturní a společenské akce. Takto zaměřené videospoty nejsou považovány za reklamu, která by mohla ohrozit psychický a mravní vývoj dítěte.

3. Soutěže a dary

3.1
Obsahuje-li video spot, zahrnutý do vysílání, odkaz na dětskou soutěž a podobné hry, jsou vždy předem stanovena jasná pravidla.

3.2
Partneři či sponzoři projektu mohou poskytnout hmotné dárky do soutěží, které jsou vyhlašovány ve vysílání. Tyto dary však nesmí ohrožovat fyzický, psychický ani mravní vývoj dítěte. Jejich součástí nesmí být názvy či značky tabákových výrobků, omamných či psychotropních látek a hesla či symboly spojované s extremistickými skupinami.

3.3
Zástupce společnosti ŠIK CZ s.r.o., jednající s danou společností, se s danými darovanými předměty seznámí a poté zkonzultuje jejich vhodnost ještě s přímým nadřízeným nebo jinou kompetentní osobou. Společnost ŠIK CZ s.r.o. má právo tyto hmotné dary odmítnout, pokud budou shledány jako nevhodné.

4. Speciální limity a vyloučení z vysílání

4.1
Vysílání v rámci projektu ŠIK neobsahuje vizuální prezentace, které by porušovaly normy slušnosti a mravnosti. Ve vysílání se neobjevují žádné prvky snižující lidskou důstojnost.

4.2
Vysílání v rámci projektu ŠIK neobsahuje žádné klamavé údaje.

4.3
Vysílání v rámci projektu ŠIK není koncipováno tak, aby zneužívalo důvěru dětí a mladistvých, využívalo nedostatku jejich zkušeností a znalostí či je nabádalo k rizikovému jednání.

4.4
Žádné vysílané videospoty nepovzbuzují děti k tomu, aby chodily na neznámá místa nebo hovořily s neznámými lidmi. Ve vysílání se neobjevují videospoty, které by vedly děti k pocitu méněcennosti ve vztahu k jiným dětem.

4.5
Vysílání v rámci projektu ŠIK nesmí bez oprávněného důvodu využívat motiv strachu, zneužívat předsudků a pověr ani obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat. Neobsahuje nic, co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění jednotlivých členů cílové skupiny.

4.6
Ve vysílání se neobjevují videospoty, které propagují konkrétní politické strany či náboženské církve a skupiny.

4.7
Videospoty zaměřené na racionální stravu a zdravý životní styl nebudou zpochybňovat roli rodičů nebo jiných osobností, které jsou pro děti kladnými vzory při vedení dětí ohledně správné výživy.

4.8
Vysílání neobsahuje videospoty, které by propagovaly alkoholické nápoje a tabákové výrobky.

5. Závěrečné ustanovení

Společnost ŠIK CZ s.r.o. se zavazuje jednat podle ustanovení těchto Etických pravidel vstupu do vysílání, která budou každoročně zhodnocena a dle rozvoje projektu aktualizována. 

Dokument
Etický kodex

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ